Author Topic: Na'um Faiq poems  (Read 472 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Shahin

  • Junior Member
  • **
  • Posts: 318
Na'um Faiq poems
« on: September 09, 2015, 05:56:25 PM »
Here is a short recent article in Suryoyo (Turoyo) about Nau'm Faiq and two of his nationalistic poems (in Classical Syriac):

Part in Suryoyo:

Quote
ܗܰܢܺܝ̣ ܫܰܦܶܥ ܚܰܡܶܫ ܘܬܡܳܢܝܢ ܐܶܫܢ̈ܶܐ ܥܰܠܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕܟܳܬ̣ܘ̣ܒܳܐ ܘܚܰܫܘ̣ܒܬ̣ܳܢܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ1868ܡ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܡܰܘܠܶܕ. ܗܶܫ ܗܘ̣ܘܶܐ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܡܰܚܘܶܐ ܠܶܗ ܕܟܺܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܘܺܝܚܽܘܬ̣ܐ ܘܪܶܗܓܐ ܠܗ̱ܘ ܠܶܫܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ، ܘܠܗ̱ܘ ܡܰܟ̣ܬ̣ܰܒܙܰܒܢܳܐ، ܘܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܠܶܗ ܪܘ̣ܚܶܗ ܘܗܰܐܘܺܝ̣ ܚܰܫܽܘܒܬ̣ܢܳܐ ܪܰܕܺܝܟܰܠܳܝܐ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ.

ܗ̱ܝ̣ ܝܳܪܬܘ̣ܬ̣ܐ ܕܶܛܪܶܐܠܶܗ ܒܳܬ̣ܪܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܶܩ، ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܡܰܚܘܶܐܠܰܗ̇ ܕܗܰܘܝܳܐ ܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܨܠܚܳܢܽܘ̣ܬ݂ܐ ܦܽܘ̣ܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܩܳܝܬܐ ܕܒܰܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ. ܗ̄ܰܪ̈ܶܢܝܰܝܕܶܗ ܘܰܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬ݂ܰܝܕܶܗ ܗܰܘܶܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܕܰܪܒܐ ܘܫܒܺܝ̣ܠܐ ܦܽܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܩܳܝܳܐ ܕܳܪܳܢܳܝܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ. ܕܐܶܒܶܗ ܡܗܰܠܰܟ̣ ܠܑܶܗ̱ܢ ܗ̄ܰܐܽܘܡ̈ܬ̣ܢܳܝܶܐ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ ܕܐܰܝܟ݂ ܐܰܫܽܘܪ ܝܽܘܣܦ، ܦܰܪܺܝܕܽܘܢ ܐܰܬ̣ܘܪܰܝܰܐ، ܝܽܘܚܢܢ ܣܰܠܡܰܐܢ ܘܣـܛܰܪ. ܘܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܗܰܘܺܝ̣ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܰܥܽܘܡ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܟܶܫܠܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܐ ܘܗ̱ܘ̣ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ̣ܘ̣ܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ.

ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ
And the poems in Classical Syriac of course / ܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪ

ܘܰܚܙܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪ

ܦܶܠܥܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܗܳܐ ܕܒܺܝܪ

ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܥܒܺܝܪ

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪ

ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐ

ܠܰܡܥܰܠܳܝܽܘ ܢܶܓܕܽܘܠ ܛܰܘܣܳܐ

ܘܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ

ܐܳܪܰܥ ܠܰܢ ܒܐܾܘܪܚܰܢ ܩܺܐܪܣܳܐ

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪ


------

ܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܢܬ

ܒܶܝܬ݂ ܢܰܗܪ̈ܝܢ ܐܢܬ ܐܺܝܬ݂ܝܟ݂ܝ ܡܳܬ݂ܰܢ، ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܰܢ.

ܕܡܶܢܶܟ݂ܝ ܫܰܪܝܰܬ݂ ܐܶܡܗܳܝܽܘܬ݂ܢ، ܘܒܶܟ݂ܝ ܐܶܬܓܰܒܪܰܬ݂ ܐܽܘܡܬ݂ܝܽܘܬ݂ܰܢ

ܐܰܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܬ݂ܰܢ، ܘܰܠܘܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܣܰܓܺܝܐܐ ܪܶܚܡܬ݂ܢ

ܘܐܰܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܰܢ، ܢܺܝܢܘܶܐ ܘܒܳܒܶܝܠ ܡܰܠܟܘ̈ܬ݂ܰܢ

ܒܶܝܬ݂ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟܝ ܥܰܦܪܰܢ، ܘܐܰܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟܝ ܢܽܘܗܪܰܢ ܘܨܰܦܪܰܢ.

ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܫܘܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܡܠܠܰܢ ܘܣܶܦܪܰܢ، ܘܒܶܟ݂ܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܰܢ

ܒܶܝܬ݂ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ܝܟܝ ܒܰܝܬܰܢ، ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܦ ܬܰܨܒܺܝܬ݂ܰܢ

ܘܢܶܩܥܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬ݂ܰܢ، ܫܠܳܡܰܐ ܠܰܐܪܰܥ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܰܢ

ܐܰܚܰܝ̈ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܳܬ݂ܰܢ، ܬܰܘܽܘܢ ܢܚܰܝܶܕ ܠܶܒܳܘ̈ܳܬ݂ܰܢ

ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܡܣܶܡ ܫܽܘ̈ܡܳܬ݂ܰܢ، ܘܢܰܦܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܰܢ.ܚܢܢ ܟܠܢ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܐܫܘܪ
We are all Assyrians !

 

Na'um Faiq Day

Started by ZawoyoBoard Culture & History

Replies: 4
Views: 825
Last post February 06, 2012, 02:05:19 PM
by ASHOOR
POEMS

Started by CookieBoard Music & Arts

Replies: 77
Views: 8542
Last post January 09, 2006, 07:28:25 PM
by Cookie
Poems you LOVE

Started by ReneeBoard Classic Threads

Replies: 90
Views: 36023
Last post June 11, 2006, 03:47:59 AM
by .CaNdLe.
Post Your Favorite Poems and Lyrics!

Started by HauleenBoard Music & Arts

Replies: 0
Views: 886
Last post January 24, 2006, 05:35:08 PM
by Hauleen
My poems, especially for AVN Folks!

Started by MesopotamianGirlBoard Culture & History

Replies: 6
Views: 1326
Last post March 18, 2008, 08:49:04 AM
by MesopotamianGirl
Templates: 4: index (default), Ads (default), Display (default), SimTopics (default).
Sub templates: 12: init, html_above, adsheaders_above, body_above, adsindex_above, simtopics_above, main, simtopics_below, adsindex_below, body_below, adsheaders_below, html_below.
Language files: 8: index+Modifications.english (default), index+Modifications.english-utf8 (default), markItUp.english (default), markItUp.english-utf8 (default), SimTopics.english (default), SimTopics.english-utf8 (default), Ads.english (default), Ads.english-utf8 (default).
Style sheets: 0: .
Files included: 30 - 964KB. (show)
Queries used: 29.

[Show Queries]